skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure.(MARINE GEOPHYSICS)(Author abstract)

Sandwell, David T. ; Muller, R. Dietmar ; Smith, Walter H. F. ; Garcia, Emmanuel ; Francis, Richard

Science, Oct 3, 2014, Vol.346(6205), p.65(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...