skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stepping in to help detainees.(A volunteer nurse puts minds at rest at an immigration centre)(Viewpoint essay)

Pearce, Lynne

Nursing Standard, Sept 11, 2013, Vol.28(2), p.63(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Stepping in to help detainees.(A volunteer nurse puts minds at rest at an immigration centre)(Viewpoint essay)
  • Tác giả: Pearce, Lynne
  • Chủ đề: Prisoners -- Care And Treatment ; Nurses
  • Là 1 phần của: Nursing Standard, Sept 11, 2013, Vol.28(2), p.63(1)
  • Mô tả: A volunteer nurse puts minds at rest at an immigration centre. 2 references
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0029-6570

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...