skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J. ; Robben, Paul B. M. ; Seiari, Mohammed B. Al ; Siksek, Zaid Al

Health policy, Dec, 2012, Vol.108(2-3), p.115(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8510

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...