skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Types of cell death and methods of their detection in yeast Saccharomyces cerevisiae

Wloch - Salamon, D. M. ; Bem, A. E.

Journal of Applied Microbiology, Feb, 2013, Vol.114(2), p.287(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...