skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Satiety. Not the problem, nor a solution. Comment on ‘Satiety. No way to slim’

Smeets , Paul A.M. ; Van Der Laan , Laura N.

Appetite, 2011, Vol.57(3), pp.772-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...