skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modulation of statolith mass and grouping in white clover (Trifolium repens) grown in 1-g, microgravity and on the clinostat

Smith , J.D. ; Todd , P. ; Staehelin , L.A.

Plant journal : for cell and molecular biology, 1997, Vol.12(6), pp.1361-1373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...