skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intercellular matrix in colonies of Candida [Fungi]
Intercellular matrix in colonies of Candida

Joshi , K.R. ; Gavin , J.B. ; Armiger , L.C.

Journal of bacteriology, 1975, Vol.Sept 1975, 123(3), pp.1139-1143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...