skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems [Small eutrophic lakes, French Alps]
Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems

Gentil , S.

Water science and technology, 1984, Vol.16(5/7), pp.571-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...