skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems [Small eutrophic lakes, French Alps]
Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems

Gentil , S.

Water science and technology, 1984, Vol.16(5/7), pp.571-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems [Small eutrophic lakes, French Alps]

  • Nhan đề:
    Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems
  • Tác giả: Gentil , S.
  • Chủ đề: Ponds ; Lakes
  • Là 1 phần của: Water science and technology, 1984, Vol.16(5/7), pp.571-578
  • Mô tả: Includes 7 references. ; p. 571-578.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0273-1223

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...