skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metal accumulation from zinc smelters in a carbonate rock region in Hezhang County, Guizhou Province, China

Yang , Y.G. ; Liu , C.Q. ; Pan , W. ; Zhang , G.P. ; Zhu , W.H.

Water, air, and soil pollution, 2006, Vol.174(1), pp.321-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...