skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals in wastewater: the effect of electrolyte composition on the precipitation of cadmium(II) using lime and magnesia

Lin , X. ; Burns , R.C. ; Lawrance , G.A.

Water, air, and soil pollution, 2005, Vol.165(1), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...