skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sub-ontology extraction using hyponym and hypernym closure on is-a directed acyclic graphs

Ranwez , Vincent ; Ranwez , Sylvie ; Janaqi , Stefan

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 12 , 2288-2300., 2013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...