skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Le chômage de longue durée 2012

Barton, Marco ; Duchemin, Claire ; Finlay, Leona ; Manoudi, Anna ; Scott, David; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Bilan de l'Observatoire européen de l'emploi (En ligne)

ISBN: 978-92-79-23709-6 ; Series ISSN: 1977-4486 ; DOI: 10.2767/62890

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...