skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temperament Moderates Associations between Exposure to Stress and Children's Externalizing Problems

Schermerhorn, Alice C ; Bates, John E ; Goodnight, Jackson A ; Lansford, Jennifer E ; Dodge, Kenneth A ; Pettit, Gregory S

Child Development, 2013, Vol.84(5), p.1579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/cdev.12076

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...