skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innovation for Information: International Contributions to Librarianship. Festschrift in Honour of Dr. Ahmed H. Helal. Publication 16

Weiss, Joachim W., Ed; Essen Univ. (Germany). Library (Corporate Author)

ISSN: 0931-7503 ; ISBN: 3922602169 ; ISBN: 9783922602163

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...