skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparaison de l’interface utilisateur de deux systèmes de gestion de l’information pour l’anesthésie: évaluation de leur facilité d’emploi
Comparing two anesthesia information management system user interfaces: a usability evaluation

Wanderer, Jonathan ; Rao, Anoop ; Rothwell, Sarah ; Ehrenfeld, Jesse

Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie, 2012, Vol.59(11), pp.1023-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/s12630-012-9771-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...