skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERFACES UTILISATEUR POUR RECOMMANDATION DE CONTENU PERSONNALISÉE
USER INTERFACES FOR PERSONALIZED CONTENT RECOMMENDATION

Meyerzon, Dmitriy ; Cohen, David M ; Ford, Adam ; Haon, Andrew C ; Nakhoul, Ryan ; Silvis, Jason Glenn ; Srinivasan, Vidya ; Trabona, Denise

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...