skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE BASÉE SUR DES GESTES POUR GÉRER DES APPLICATIONS LOGICIELLES OUVERTES SIMULTANÉMENT
GESTURE BASED GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING CONCURRENTLY OPEN SOFTWARE APPLICATIONS

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...