skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PROCEDE DE NAVIGATION, PRODUIT PROGRAMME ET DISPOSITIF DE PRESENTATION D'INFORMATIONS DANS UNE INTERFACE UTILISATEUR
NAVIGATION METHOD, PROGRAM PRODUCT AND DEVICE FOR PRESENTING INFORMATION IN A USER INTERFACE

Metsaevainio, Jukka-Pekka ; Hartojoki, Anna-Leena ; Alakaerppae, Ismo ; Hukkanen, Riku ; Penttilae, Kari

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...