skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

비콘장치를 이용한 실내안내 서비스 시스템 및 그 서비스 방법
INDOOR NAVIGATION SYSTEM USING OF BEACON DEVICE AND THEREOF SERVICE METHOD

Chun, Chung Yoon ; Kim, Yong Min

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...