skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GRAPHICAL INPUT AND DISPLAY SYSTEM FOR CREATING AND MANIPULATING ELECTRONIC IMAGE, METHOD FOR EDITING SOURCE ELECTRONIC IMAGE INPUTTED TO DISPLAY DEVICE TO MEANINGFUL IMAGE OBJECT, AND PRODUCT INCLUDING COMPUTER USABLE MEDIUM WITH COMPUTER READABLE PROGRAM CODE INCORPORATED

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...