skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种纺车式离线放膜机
Spinning wheel type off-line film pay-off machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 种纺车式离线放膜机

  • Nhan đề:
    Spinning wheel type off-line film pay-off machine
  • Tác giả: LI Liang
  • Chủ đề: Performing Operations ; Transporting ; Conveying ; Packing ; Storing ; Handling Thin OR Filamentary Material ; Handling Thin OR Filamentary Material, E.G. Sheets, Webs,Cables ; Medicine ; Sciences ; Chemistry
  • Mô tả: The invention provides a spinning wheel type off-line film pay-off machine, and belongs to the technical field of packaging equipment. The technical problems that an existing film pay-off machine is large in occupied area and inconvenient in film replacement are solved. The spinning wheel type off-line film pay-off machine comprises a base, a support, a main shaft and a plurality of film pay-off rollers. The support is fixedly connected with the base. The main shaft is rotationally connected to the support. The multiple film pay-off rollers are evenly distributed on the support. An auxiliary shaft is arranged on each film pay-off roller in a penetrating mode, and the two ends of the auxiliary shaft are each connected with a crankshaft. The two ends of each crankshaft are connected with the corresponding auxiliary shaft and the support correspondingly. The film pay-off rollers are rotationally connected to the auxiliary shafts. The crankshafts are rotationally connected to the support. An auxiliary stopping device is arranged between the film pay-off rollers and the base and used for enabling the film pay-off rollers to be positioned when the film pay-off rollers move to the lowest position in the vertical direction. The main shaft is connected with a handle through a reduction gearbox. The spinning wheel type off-line film pay-off machine has the advantages of being small in occupied area, convenient in film replacement and the like. 本发明提供了种纺车式离线放膜机,属于包装设备技术领域。它解决了现有放膜机占地面积大、换膜不便等技术问题。种纺车式离线放膜机,本放膜机包括底座、支架、主轴和若干个放膜滚筒,支架与底座固定相连,主轴转动连接在支架上,若干个放膜滚筒均匀分布在支架上,放膜滚筒上穿设有支轴,支轴的两端分别连接曲轴,曲轴的两端分别与支轴和支架相连,放膜滚筒转动连接在支轴上,曲轴转动连接在支架上,放膜滚筒与底座之间设置有当放膜滚筒运动至竖直方向上的最低位置时能够被定位的辅助停车装置,主轴上连接有手柄,手柄与主轴之间通过减速箱相连。本发明具有占地面积小、换膜方便等优点。
  • Năm xuất bản: 26 December 2017
  • Ngôn ngữ: Chinese;English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...