skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种基于微流控通道的磁分离方法及装置
Magnetic separation method and device based on microfluidic channel

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Feng Yang ; Wang Zhen ; Zhang Shaozhe ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...