skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A system to generate electronic books on programming exercises

Gregorio-Rodríguez, C ; Llana-Díaz, L.F ; Pareja-Flores, C ; Martínez-Unanue, R ; Velázquez-Iturbide, J.Á ; Palao-Gostanza, P

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.314-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...