skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“I played games as there was nothing else to do”; Understanding motivations for using mobile content sharing games

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Guanghao Low

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), p.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...