skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cognitive styles and search engine preferences; Field dependence/independence vs holism/serialism

Natalie Clewley ; Sherry Y. Chen ; Xiaohui Liu

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(4), p.585-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011052966

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...