skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MANUFACTURING QUALITY INFORMATION SUPPORTING CONCURRENT DESIGN DECISIONS

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Matta, Nada ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoit

IFAC Proceedings Volumes, 2006, Vol.39(3), pp.771-776

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20060517-3-FR-2903.00381

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...