skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Individualized Approach in the Management of Patients With Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)

Bacha, Emile A

Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery: Pediatric Cardiac Surgery Annual, 2013, Vol.16(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-9126 ; DOI: 10.1053/j.pcsu.2013.01.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...