skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Jan Krämer ; Daniel Schnurr

Telecommunications Policy, August 2018, Vol.42(7), pp.514-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5961 ; E-ISSN: 1879-3258 ; DOI: 10.1016/j.telpol.2018.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...