skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International migration to Canada: The post-birth health of mothers and infants by immigration class

Gagnon, Anita J ; Dougherty, Geoffrey ; Wahoush, Olive ; Saucier, Jean-François ; Dennis, Cindy-Lee ; Stanger, Elizabeth ; Palmer, Becky ; Merry, Lisa ; Stewart, Donna E

Social Science & Medicine, January 2013, Vol.76, pp.197-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.11.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...