skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

一个轻量级多设备用户界面描述语言MDUIDL - Lightweight multi-device user interface description language MDUIDL.

吴昊 ; 华庆一 ; 常言说 ; 朱海阳 ; 杨建峰 ; WU Hao, HUA Qingyi, CHANG Yanshuo, ZHU Haiyang, YANG Jianfeng

计算机工程与应用 - Computer Engineering and Applications, 2011, Vol.47(35), pp.14-21

ISSN: 1002-8331

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...