skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

J2ME MIDlet 사용자 인터페이스 자동생성을 위한 XML언어 ( XML Language for Generating J2ME MIDlet User Interfaces )

박기창 ; Ki Chang Park ; 서성채 ; Seo Seong Chae ; 김병기 ; Byung Ki Kim

정보처리학회논문지D, 2008, Vol.15(3), p.327

ISSN: 1598-2866

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...