skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Traducción y validación de la Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview en población española con conducta suicida

García-Nieto, Rebeca ; Blasco-Fontecilla, Hilario ; Paz Yepes, Manuel ; Baca-García, Enrique

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona), July 2013, Vol.6(3), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9891 ; DOI: 10.1016/j.rpsm.2012.07.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...