skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Astronomical tuning of long pollen records reveals the dynamic history of montane biomes and lake levels in the tropical high Andes during the Quaternary

Torres, Vladimir ; Hooghiemstra, Henry ; Lourens, Lucas ; Tzedakis, P. Chronis

Quaternary Science Reviews, 01 March 2013, Vol.63, pp.59-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-3791 ; E-ISSN: 1873-457X ; DOI: 10.1016/j.quascirev.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...