skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning

Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy

Procedia Engineering, 2017, Vol.178, pp.394-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning
  • Tác giả: Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy
  • Chủ đề: Commonsense Reasoning ; Event Calculus ; Simulator Complex ; Intellectual Agent ; Engineering
  • Là 1 phần của: Procedia Engineering, 2017, Vol.178, pp.394-400
  • Mô tả: The task of creating a simulator complex is an urgent task in specific professional fields. To improve training efficiency it seems reasonable to create an intellectual agent able to make the best decisions in every situation during the training and to explain why a certain decision was made. The explanation should be obvious and clear for a trainee. The paper proposes a way for creating an operator model. It is based on event calculus. The event calculus includes methods to solve the frame problem, the ramification problem and the qualification problem. It allows solving deduction, abduction and postdiction problems, so the agent based on event calculus is able to make its own solution and judge a trainee's solution. As an example of simulator complex, we used the simulator complex for marshalling yard operators.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.074

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...