skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul

Bydžovský, P ; Mareš, J

Nuclear Physics, Section A, October 2016, Vol.954, pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...