skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Síndrome de boca ardiente: descripción clínica, planteamiento fisiopatológico y una nueva opción terapéutica

Cárcamo Fonfría, A ; Gómez-Vicente, L ; Pedraza, M.I ; Cuadrado-Pérez, M.L ; Guerrero Peral, A.L ; Porta-Etessam, J

Neurología, May 2017, Vol.32(4), pp.219-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0213-4853 ; DOI: 10.1016/j.nrl.2015.10.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...