skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multichannel compact readout system for single photon detection: Design and performances

Argentieri, A.G ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Fratoni, R ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lucentini, M ; Marra, M ; Musico, Paolo ; Santavenere, F ; Torrioli, S

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2010, Vol.617(1), pp.348-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2009.10.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...