skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strengthening in Al0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science & Engineering A, 07 November 2017, Vol.707, pp.593-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...