skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PMH27 - Age Disparities in Off-Label Use of Antipsychotics Among Wa Medicare-D Beneficiaries

Kennedy, J ; Jiang, X ; Mcpherson, S ; Layton, M

Value in Health, September 2018, Vol.21, pp.S78-S78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2018.07.583

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...