skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physical fitness is associated with enhanced academic performance

Chen, Li-Jung

The Journal of Pediatrics, January 2015, Vol.166(1), pp.206-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3476 ; E-ISSN: 1097-6833 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2014.10.043

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Physical fitness is associated with enhanced academic performance
  • Tác giả: Chen, Li-Jung
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Journal of Pediatrics, January 2015, Vol.166(1), pp.206-208
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.10.043 Byline: Li-Jung Chen Author Affiliation: National Taiwan University of Sport, Taichung, Taiwan
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3476 ; E-ISSN: 1097-6833 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2014.10.043

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...