skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regulation of organ transplantation in China: difficult exploration and slow advance

Shi, Bing-Yi ; Chen, Li-Ping

JAMA, 27 July 2011, Vol.306(4), pp.434-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 21791694 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2011.1067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...