skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase stability and microstructures of high entropy alloys ion irradiated to high doses

Xia, Songqin ; Gao, Michael C ; Yang, Tengfei ; Liaw, Peter K ; Zhang, Yong

Journal of Nuclear Materials, November 2016, Vol.480, pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; E-ISSN: 1873-4820 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.08.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...