skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal expansion and P-V-T equation of state of cubic silicon nitride

Nishiyama, Norimasa ; Fujii, Kotaro ; Kulik, Eleonora ; Shiraiwa, Masahiro ; Gaida, Nico A ; Higo, Yuji ; Tange, Yoshinori ; Holzheid, Astrid ; Yashima, Masatomo ; Wakai, Fumihiro

Journal of the European Ceramic Society, October 2019, Vol.39(13), pp.3627-3633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-2219 ; E-ISSN: 1873-619X ; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.05.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...