skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilization of cathode ray tube waste: Encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker

Lairaksa, Nirut ; Moon, Anthony R ; Makul, Natt

Journal of Environmental Management, 15 March 2013, Vol.117, pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.12.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Utilization of cathode ray tube waste: Encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker
  • Tác giả: Lairaksa, Nirut ; Moon, Anthony R ; Makul, Natt
  • Chủ đề: Cathode Ray Tube (Crt) ; Funnel Glass ; Encapsulation ; Portland Cement ; Clinker ; Cathode Ray Tube (Crt) ; Funnel Glass ; Encapsulation ; Portland Cement ; Clinker ; Environmental Sciences ; Economics
  • Là 1 phần của: Journal of Environmental Management, 15 March 2013, Vol.117, pp.180-186
  • Mô tả: The disposal of cathode ray tube (CRT) generates large quantities of leaded glass waste. The encapsulation of glass from the funnel portion of CRT in cement clinker was investigated. Samples of cement raw material containing 0 (control), 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, or 0.5 wt% of CRT funnel glass ground to less than 75 μm were heated to 1480 °C in an electric furnace for 1.5 h at a heating rate of 5 °C/min to produce cement clinker. The Pb encapsulation and chemical composition of the clinkers were analysed using X-ray techniques and atomic absorption spectroscopy (AAS). The maximum PbO encapsulation occurred in mixtures containing 0.1 wt% funnel glass. ► The maximum PbO encapsulation occurs at 0.1 wt% addition of funnel glass. ► Cement raw material contained additions of 0% (control), 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 wt% of CRT funnel glass. ► The highest free lime reduction occurred in clinkers containing 0.4 wt% glass.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.12.014

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...