skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated environmental management of pyrrhotite tailings at Raglan Mine: Part 2 desulphurized tailings as cover material

Lessard, Fannie ; Bussière, Bruno ; Côté, Jean ; Benzaazoua, Mostafa ; Boulanger-Martel, Vincent ; Marcoux, Louis

Journal of Cleaner Production, 10 June 2018, Vol.186, pp.883-893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...