skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of Bivalirudin Therapy in High-Risk Patients With Acute Myocardial Infarction

Parodi, Guido ; Antoniucci, David ; Nikolsky, Eugenia ; Witzenbichler, Bernhard ; Guagliumi, Giulio ; Peruga, Jan Z ; Stuckey, Thomas ; Dudek, Darius ; Kornowski, Ran ; Hartmann, Franz ; Lansky, Alexandra J ; Mehran, Roxana ; Stone, Gregg W

JACC: Cardiovascular Interventions, August 2010, Vol.3(8), pp.796-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2010.05.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...