skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Translating Research to Practice for Sexual Minority Youth Affected by Intimate Partner Violence

Plichta, Stacey B

Journal of Adolescent Health, June 2018, Vol.62(6), pp.647-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-139X ; E-ISSN: 1879-1972 ; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2018.03.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...