skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B286-B286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.722

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System
  • Tác giả: Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B286-B286
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.08.722 Byline: Shunsuke Kubo, Yukiko Mizutani, Emily Tat, Asma Hussaini, Mamoo Nakamura, Takahiro Shiota, Robert Siegel, Alfredo Trento, Saibal Kar Author Affiliation: (1) Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.722

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...