skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical management for patients admitted to a critical care unit with severe sepsis or septic shock

Cheung, Wai Keung ; Chau, Lai Sheung ; Mak, Iun Ieng Laurinda ; Wong, Mei Yi ; Wong, Sai Leung ; Tiwari, Agnes Fung Yee

Intensive & Critical Care Nursing, December 2015, Vol.31(6), pp.359-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-3397 ; E-ISSN: 1532-4036 ; DOI: 10.1016/j.iccn.2015.04.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...